Pogoji poslovanja

 I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Kompas Celje d.o.o. (v nadaljevanju Kompas Celje) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja na določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Kompas Celje, razen kjer je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. Če je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu oz. v ponudbi. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.kompas-celje.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer KOMPAS Celje kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Kompas Celje d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Kompas Celje, v katerikoli poslovalnici Kompasa Celje ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Kompas Celje in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Kompas Celje za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 € na prijavnico (voucher) oziroma 20,86 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnicah Kompasa Celje. Pri sestavi kompleksnih ponudb Kompas Celje zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 29 €. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Kompasa Celje.

III. PLAČILO
Za dan plačila šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Kompasa Celje ali pooblaščeni agenciji oz. Kompas Celje prejme plačilo na transakcijski račun Kompasa Celje d.o.o.. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. Če aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje oz. pogojev iz ponudbe oz. programa na podlagi katerega se je potnik prijavil.
Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Kompasa Celje, v primeru vračila plačila Kompas Celje v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

IV. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Kompas Celje si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Kompas Celje potnika obvesti najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja. Kompas Celje lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Kompas Celje ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. Kompas Celje lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

V. GARANCIJA NAJNIŽJE CENE
V kolikor najdete v katerikoli drugi slovenski turistični agenciji identično ponudbo po nižji ceni, kot ste jo dobili pri nas, vam bomo izbrani aranžma prodali po isti ceni oz. vam vrnili denarno razliko.
Pod identično ponudbo se razume, da gre za ponudbo istega aranžmaja z istimi storitvami (datum potovanja, tip sobe, storitve, stroški odpovedi…).
V primeru uveljavitve garancije najnižje cene, nimate pravice na dodaten popust ali kakršnokoli drugo ugodnost s strani agencije npr. akcijskih kuponov, programov zvestobe itd.
Garancija mora biti uveljavljena najkasneje v roku 48 ur od opravljene rezervacije in 72 ur pred prihodom v hotel. Če je bila rezervacija opravljena manj kot 72 ur pred prihodom gostov, garancija ne velja.
Kopijo primerljive ponudbe pošljite po e-pošti. Po primerjavi in preveritvi pogojev vam v najkrajšem času odgovorimo ter v primeru upravičenosti znižamo ceno oziroma razliko v ceni tudi takoj povrnemo.

VI. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

VII. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. Kadar so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj za naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Kompasa Celje v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Kompas Celje pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Kompasu Celje povrniti administrativne stroške v višini 15,00 EUR na napotnico oz. voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
– do 30 dni pred odhodom – 20 % cene aranžmaja,
– 29 do 22 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja,
– 21 do 15 dni pred odhodom – 80% cene aranžmaja,
– 14 do 1 dni pred odhodom – 100% cene aranžmaja

V primerih, ko Kompas Celje ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:
– do 45 dni – 10% cene aranžmaja,
– 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
– 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Kompasu Celje narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Kadar so v programu oz. ponudbi pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu oz. v ponudbi. Odpovedi potovanja mora potnik vedno predložiti oz poslati v pisni obliki. V nasprotnem  se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Kompasom Celje, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Kompasa Celje zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe do 8 dni pred odhodom spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Kompas Celje potniku administrativne stroške v višini 15,00 €, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom, vize, namestitve, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Kompas Celje oziroma pooblaščena oseba Kompasa Celje lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Kompas Celje v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Kompas Celje bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

IX. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi vplača odpovedni riziko. Sporazum o odpovednem riziku velja v primeru nezgode, smrti  ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca ali  nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev, ki zavarovancu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje ter v primeru smrti zavarovančevih svojcev. Prav tako sporazum velja v primeru uradnih pozivov in elementarnih nesreč. Ne glede na plačan odpovedni riziko ima Kompas Celje ob potnikovi odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € na napotnico/voucher. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja  ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do tri ure pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).  Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja, oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni sklenil sporazuma o odpovednem riziku, ima Kompas Celje pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne Kompas Celje potniku. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

X. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Kompas Celje si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja. Kompas Celje si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
– za potovanje z avtobusom – najmanj 30 potnikov,
– za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov,
– za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov,
– za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80%   zasedenosti le-teh.

V primerih, ko Kompas Celje izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja. Kompas Celje si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Kompas Celje pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Kompas Celje lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Kompasom Celje, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Kompasa Celje. Kompas Celje si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Kompas Celje ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Kompas Celje ne more prevzeti odškodninske odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Kompas Celje odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Kompasa Celje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Kompas Celje potnika nemudoma obvesti. Kompas Celje ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Kompasu Celje ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Kompas Celje namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

XI. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Kompas Celje za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Kompas Celje po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Kompas Celje, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Kompas Celje potniku ne vrača. Kompas Celje ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Kompasa Celje pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Kompasu Celje ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. Če napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

XII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, na počitnice v SLOVENIJI, HRVAŠKI z lastnim prevozom, Kompas Celje obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno OBVESTILO najkasneje 5 dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme, se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki nastane, ker potnik poda nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI
V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Kompas Celje ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XIV. PRTLJAGA
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je so kolo, surf, golf oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Kompas Celje ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XV. TOČNOST PREVOZNIKOV
Kompas Celje ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Kompasa Celje je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Kompas Celje ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

XVI. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Kompasa Celje. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVII. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Kompasa Celje bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

XVIII. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Kompasa Celje, zato Kompas Celje za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Kompasa Celje.

Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 11 ure, če ni v programu drugače določeno. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Kompas Celje ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

XIX. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik naj na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozori na kraju samem vodnika Kompasa Celje, predstavnika oziroma pooblaščeno lokalno agencijo. Kadar bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni javil napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Kompas Celje ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstanika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Kompas Celje le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije Kompas Celje ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Kompas Celje d.o.o., Glavni trg 1, 3000 Celje. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Kompas Celje take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Kompasa Celje ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Kompas Celje pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Odgovor na reklamacijo bo Kompas Celje potniku poslal najkasneje 8 dni po prejemu.

XX. UPORABA PODATKOV
Kompas Celje vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

XXI. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Kompasa Celje je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Celju.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH
V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure.

II. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH
V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Kompasu Celje, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno, mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti. V primeru, da posamezno prijavljenemu potniku najdemo sopotnika v skladu s prvim odstavkom te točke, takemu potniku vrnemo doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. to doplačilo upoštevamo pri končnem plačilu potovanja.

III. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE
Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice Kompasa Celje in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar najkasneje do 60 dni pred odhodom. Kadar razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Kompas Celje ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. Kompas Celje ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Kompas Celje ne odgovarja v ob neskladju teh podatkov z dejanskim stanjem.

IV. ZA ARANŽMAJE IZ KATALOGA ZIMA – SMUČANJE
Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Kompas Celje ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

V. ZA ARANŽMAJE, KJER KOMPAS CELJE NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da Kompas Celje ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Kompas Celje prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

VI. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
– s posredovanjem številke kreditne kartice,
– v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

VII. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU
V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po INTERNETU, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na INTERNET strani Kompasa Celje oziroma na internetni strani posrednika Kompasa Celje. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na INTERNETNI strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev Kompasa Celje prek INTERNETA. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

VIII. PRODAJA  LETALSKIH KART
Pri prodaji rednih letalskih kart nastopa Kompas Celje zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. Kompas Celje na noben način ne odgovarja za izvedbo leta. Kompas Celje ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. Ko je potniku posredovana potrditev rezervacije oziroma izdana letalska vozovnica je s tem storitev Kompas Celje opravljena in zaključena, od tedaj je potnik v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni neizvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, mora potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko karto nasloviti neposredno na prevoznika. Kompas Celje lahko le pomaga pri posredovanju zahtevka in posredovanju povrnitve vplačila. V primeru stečaja letalskega prevoznika Kompas Celje ne odgovarja za povračilo že vplačanih vozovnic, zahtevek se lahko naslovi le na letalskega prevoznika oz. v stečajno maso, pri tem pa Kompas Celje potnikom lahko nudi pomoč pri posredovanju.

IX. POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

 DODATNI POGOJI POSLOVANJA ZA MATURANTSKE IZLETE:

I. PRIJAVA IN VPLAČILA

Potnik se lahko prijavi za aranžma v šoli ali v poslovalnicah Kompasa Celje d.o.o. Ob prijavi Kompas Celje d.o.o. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati 50eur akontacije oz. kot je navedeno v programu potovanja ali po dogovoru. Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oziroma na prijavnici/pogodb. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v določenem roku se šteje, da je odpovedal aranžma, in Kompas Celje d.o.o. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz III. točke teh dodatnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oz. predstavniku Kompasa Celje d.o.o. predložiti potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. predstavnik Kompasa Celje d.o.o. ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma. V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije, Kompas Celje d.o.o. za vsako prijavo zaračunava prijavnino, ki pokriva administrativne stroške prijave. Višina prijavnine znaša 6 €.

II. CENE ARANŽMAJA
Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. Kompas Celje d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif prevozov, sprememb cen goriva…). O morebitnih spremembah cen Kompas Celje d.o.o. potnika obvesti najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, lahko potnik brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene

III. POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA

Za vsako spremembo po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi), če je ta sploh mogoča, Kompas Celje d.o.o. bremeni potnika v vrednosti 40 EUR. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil, vendar vračilo že vplačane akontacije ni mogoče. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima Kompas Celje d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Če v programu za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji odpovedni roki:

Za programe, ki so narejeni za skupine (maturantski izleti):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40€
– 90 – 60 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,
– 60 – 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,
– 29 – 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

IV. REKLAMACIJE
Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja v najkrajšem možnem času sporočiti izvajalcu storitev ali lokalnemu predstavniku na sami destinaciji ter skupaj zapisati storitve za katere potnik meni, da je bil prikrajšan v reklamacijski obrazec. V kolikor tega ne stori, po prihodu domov ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomankljivosti niso bile v celoti odpravljene. Obrazec za prijavo pomanjkljivosti vam je na voljo pri našem predstavniku na destinaciji. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60 (šestdesetih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Kompas Celje d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije Kompas celje d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi. Kompas Celje d.o.o. prišlo do neizpolnjevanja programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima Kompas Celje d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa.

V. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah, v programih Kompasa Celje je vključen davek na dodano vrednost. Vsak potnik s prijavo na potovanje dovoljuje Kompasu Celje uporabo fotografij in video posnetkov s potovanja (na katerih je posnet dotični potnik) v promocijske in komercialne namene. Kompas celje ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem.